Сглобяеми къщи около София и в страната

Сглобяеми къщи (също известни като къщи със сглобяема конструкция или модулни домове) са къщи, произведени извън обекта, преди да бъдат транспортирани до новото им място и сглобени на обекта от специалисти строители на сглобяеми еднофамилни къщи или монтажници на къщи с метална или дървена конструкция. В Koger именно този процес на прецизно сглобяване и точно изпълнение ни позволява да работим с клиенти в страната, които са практично функционално ориентирани и детайлно качествено запознати и ограмотени за да създадем енергийно ефективни къщи, които да отговарят на всеки един от техните критерии и стандартите за нискоенергийна сглобяема къща. Крайната привлекателност на предварително заготвените домове е, че купувачите могат да работят с дизайнерски екип, който да им изготви индивидуален проект  – давайки им шанс да си построят мечтаната къща от нулата според техните изисквания и очаквания без предразсъдъци по отношение на строителство на сглобяеми къщи.

 

Предимствата на сградите построени като сглобяеми къщи са:

– по-кратки срокове за строителство

– точно фиксирана цена за изграждане на сглобяема къща. В строителството на сглобяеми къщи    липсват неприятните непредвидени разходи, които обикновено драстично надуват бюджета и оскъпяват  строителството на една еднофамилна къща.

–  по-ниски цени за строителство на сглобяеми къщи, в сравнение с монолитни къщи

– по-високо качество в изпълнението на сглобяеми къщи.

Модерните сглобяеми къщи наред с изброените предимства притежават и отлични показатели, когато се оценява тяхната издръжливост на земетръс или се говори за естетичност. Това са къщи на бъдещето, създадени не само с внимание към детайлите, но и изпълнени в духа на достъпната практичност за един улеснен  и пълноценен живот.

Ние от Когер и партньори също така можем да ви предложим безплатни съвети за архитектура, избор на материали и усъвършенствани продуктивни технологии подходящи за енергийно ефективни монолитни къщи и сглобяеми къщи, които да интегрираме в строителството на вашата еднофамилна къща, когато я построим във вашия парцел, за да създадем един напълно персонализиран отвътре и отвън имот.  Вашата нова еднофамилна къща построена до ключ ще бъде изпълнена по най-високите стандарти за качество и устойчивост на сглобяеми къщи.

 

Строителство Сглобяеми Къщи

Какво представляват сглобяеми къщи?

Сглобяема къща е определена от закона като строеж от V категория – това преведено означава жилищна или вилна сграда с ниско застрояване до 10м. височина и разгърната застроена площ до 1 000 кв. м. Като такава всички сглобяеми къщи аналогично на монолитните следва да бъдат построени в съответствие с изискванията на закона.

Какво се изисква при строителство на сглобяеми къщи?

На първо място, при строителство на  сглобяема къща строежът трябва да е в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план за съответния регион на страната – ПУП, идентично както при строителството на монолитни къщи. Подробният устройствен план е акт, с който се определя конкретното предназначение на всеки един поземлен имот, напр. за жилищно застрояване, за обществено ползване, за улици, за озеленяване и регламентира застрояването на територията.

Второ е необходимо да се извади виза за проектиране на сглобяема къща от съответната община. По закон в населени места, които са определени за ниско жилищно застрояване инвестиционното проектиране на сглобяеми къщи може да започне въз основа на виза за проектиране. Този документ се издава от главния архитект на общината в 14 – дневен срок от подаване на заявлението и представлява извадка от действащия подробен устройствен план, която обхваща имота, където желаете да построите вашата сглобяема къща, заедно със съседните му имоти и на която извадка са нанесени съществуващите сгради и постройки, линиите на застрояване и допустимите височини.

Визата за проектиране определя основните параметри на застрояването в конкретния парцел. Например плътност и интензитет на застрояване, отстояние от съседни имоти и сгради, височина на къщата и др. Визата служи като основно задание на архитекта за проектиране на сглобяеми къщи.

След изготвянето на проекта за сглобяема къща е необходимо придобиване на разрешение за строеж от съответната община. То се издава от главния архитект на общината или района за по-големите градове. За получаване на разрешение за строеж на сглобяеми къщи е необходиомо да се премине през определена процедура. Основно място в нея заема съгласувания инвестиционен проект.  Изработването на инвестиционния проект преминава през 3 фази:

 • – идеен проект за сглобяема къща;
 • – технически проект за сглобяема къща.

Техническият инвестиционен проект се състои от:

 • – част Архитектура
 • – част Конструкция
 • – част ВиК
 • – част Електроснабдяване
 • – част Енергийна ефективност
 • – част ПБЗ
 • – част Геодезия
 • – работен проект.

Инвестиционните проекти за сглобяеми къщи се съгласуват от главния архитект на общината. Съгласуването се състои в проверка на съответствието на проекта с предвижданията на ПУП и правилата за застрояване. За извършването на тази проверка към проекта се прилагат допълнително следните документи:

 • – доклад за оценка на съответствието на проектната документация с изискванията към строежа;
 • – предварителни договори за присъединяване с експоатационните дружества – ВиК и ЕРП;
 • – и други.

Издаване на разрешение за строителство на сглобяеми къщи преминава през одобрение на инвестиционните проекти. По принцип разрешение за строеж на сглобяеми къщи се издава въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект. При определени условия като изключение разрешението за строеж на сглобяема къща може да се издаде и въз основа на одобрен идеен инвестиционен проект.

И накрая да обобщим.

За да си построим сглобяема къща е необходимо:

 • 1. наличието на парцел, където ще се строи сградата т.е. да имам документ за собственост върху него или имот, на който ми е учредено право на строеж, ако не съм собственик;
 • 2. да разполагам със скица на терена от Службата по геодезия, картография и кадастър и виза за проектиране на сглобяема къща – служещи като задание при изработването на инвестиционния проект за сглобяеми къщи;
 • 3. да сключа договор в качеството ми на  възложител (Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.) с проектант (Проектант е физическо лице или фирма, притежаваща необходимата проектантска правоспособност. Такова може да бъде архитект или стоителен инженер напр.) за изработване на инвестиционен проект на сглобяема къща;
 • 4. да да сключа предварителни договори за присъединяване със съответните електроразпределително и ВиК дружество;
 • 5. да получа разрешително за строеж;
 • 6. да сключа договор със строител за построяване на къщата.

Цените за строителство на сглобяеми къщи варират от 50 000 лв. до +150 000 лв.

 

Етапи на изграждане на стоманени сглобяеми къщи

Конструкцията на метални сглобяеми къщи се състои от стоманени носещи елементи:

 • – колони
 • – греди
 • – подови елементи или монолитна стоманобетонна плоча за сглобяема къща

Фундаментите при сглобяеми къщи или т.нар. нулев цикъл се изпълнява монолитно от стоманобетон, като в него се залагат хоризонталната канализация, водопровода и всички други комуникации характерни за една къща. В зависимост от желанието на клиента всяка сглобяема стоманена къща може да бъде изпълнена със сутерен, в който се разполагат гаражи и технически помещения обслужващи металната къща. След изграждането на сутерена се монтират всички колони на първия етаж, които се захващат посредством заварки към предварително замонолитени в бетона планки или чрез анкерни болтове за стоманени сглобяеми къщи. Самият процес на изправяне и вертикализиране на колоните на метална къща отнема няколко дни, като целта се внимава за надеждността  на заваръчните шевове и прецизността при сглобките с цел постигане на максимална сигурност, здравина и коравина на конструкцията при изграждане на сглобяеми къщи. Следва монтажа на гредите, върху които ще стъпят хоризонталните подови елементи или монолитната стоманобетонна плоча на къщата за поемане на вертикалните товари от помещенията. Така цикълът се повтаря в зависимост от етажноста на съответната сглобяема къща. Пространството около колоните се затваря с помощта фасадните термо панели за сглобяеми къщи. Същите се монтират като се следи за висока плътност между тях, което довежда до надеждна въздушна непроницаемост, характерна за качественото строителство на метални къщи. Фасадните панелите за сглобяеми къщи са произведени с вградена топлоизолация от полиуретан с дебелина 8÷12 см. Във всяка стоманена къща отвътре се монтира допълнителна топлоизолация с дебелина 10÷15 см. Така средната дебелина на топлоизолацията на външните стени се получава 18÷27 см.

Покривните конструкции за сглобяеми метални къщи се изпълнява обикновено в два варианта:

 • – стоманена гредова конструкция от метални профили
 • – втори вариант с метални пространствени ферми.

Крайното покривно покритие за стоманени къщи е много разнообразно като се започне с битумни или керамични керемиди и се стигне до ламаринени или метални обшивки за сглобяеми къщи. Улуците и водостоците могат да са както от PVC, така и от безшевни стоманени тръби. В случай, че обшивките, улуците и водостоците  са от ламарина тя задължително е с PVC покритие за по-голяма дълготрайност на сглобяемите стоманени къщи.

Така изградената сглобяема къща е лесна за довършване. Фасадите на метални къщи се завършват както с минерална мазилка и каменна облицовка, така и с обшивки от плоскости или окачени фасадни системи за сглобяеми къщи.

Вътрешните преградни стени се изпълняват обикновено от конструкция с минерална вата и двупластови гипс картонени плоскости за по-добра звукоизолация на помещенията в стоманени сглобяеми къщи.

Вътрешната част на външните стени на метални къщи се изпълнява с предстенна обшивка от два пласта гипсокартон, минерална или каменна вата с дебелина 10÷15 см, което води до изграждането на енергийно ефективни сглобяеми къщи.

Срокът за изпълнение на двуетажна сглобяема къща с РЗП 150÷200 м2 е 3÷4 месеца.

В зависимост от екстрите цената за сглобяеми къщи е между 380÷4800 EUR/м2 с вкл. ДДС на ниво шпакловка и замазка.

В тази цена не е включена стойността на нулевия цикъл на метална къща, която се остойностява допълнително, в зависимост от типа сглобяеми къщи с или без сутерен и наклона на терена, където ще се позиционира стоманена къща.

 

Факти за метални къщи

Металните сглобяеми къщи намират все по-широко приложение у нас. Къщите изградени като сгради от метални конструкции представляват стоманени къщи с повишен интерес от младите поколения. Повечето хора, обаче често не са достатъчно добре запознати или информирани за същността на технологията на строителство на метални къщи и техните преимущества пред традиционните.

Предимствата на метални къщи:

 • – Стоманените къщи се изграждат в пъти по-бързо от масивните къщи – за един месец може да имате готова построена къща, която трябва само да обзаведете по ваш вкус или интериорен дизайн
 • – Самата къща представлява скелет от заварени стоманени профили с антикорозионно покритие с вградени непрекъснати греди и колони, които са облечени отвън със сандвич панели, а отвътре с гипсокартон и каменна вата, което довежда до много висока степен на топлоизолация на сградите.
 • – Къщи със стоманена конструкция са подходящи, както за малки селскостопански постройки до 30 квадрата, така и за къщи със застроена площ от 120 до 360 квадратни метра.
 • – Метални къщи се изграждат се изключително бързо.
 • – Стоманената конструкция може да бъде монтирана върху вече изграден стоманобетонов фундамент, гараж или жилищен етаж.
 • – Металните къщи имат висока степен на товароносимост.
 • – Монтажът на скелета и стените на стоманените къщи е лесен, бърз и евтин, поради значително намаление на трудовите разходи, в сравнение с традиционно или конвенционално строителство.
 • – Изпълнението на метални къщи е много по-прецизно в сравнение със монолитните къщи.
 • – В зависимост от размерите на дадена метална къща е възможен демонтаж на цялата стоманена конструкция и преместването ѝ на друг подходящ терен.

 

Приложения на метални конструкции

Металните конструкции или стоманени конструкции могат да се използват за строителство както на производствени халета, гаражи, изложбени зали, така също и за сглобяеми метални къщи. Устойчивите метални къщи имат бърза и качествена изработка, стабилност при експлоатация, устойчивост на земетръс, дълъг живот и достъпни цени.

Какви са предимствата при използването на стоманени конструкции за сглобяеми къщи?

Стоманата като материал, от който се изработват металните конструкции, е много лек и същевременно здрав, което го прави лесен за монтаж. Вашата метална къща може да е готова само за много кратък срок. Метални къщи по нищо не отстъпват на другите типове сглобяеми къщи, като същевременно са на конкурентни цени. Стабилните метални къщи са изключително практични и годни за целогодишно живеене. Качествените стоманени къщи притежават изключителната якост и стабилност на хоризонтални натоварвания и земетръс.

За разлика от монолитните къщи, всички стоманени къщи не слягат, съответно не се напукват поради необратими деформации, което гарантира дългогодишната им експлоатационна годност и възможността метални къщи да се използват за срок по-дълъг от 100 години. Надеждните стоманени къщи представляват прекрасна инвестиция за поколенията, която многократно ще ви се отплаща във времето.

 

error: Съдържанието е защитено!