Енергийно независими къщи – автономни къщи

Темата за устойчиво строителство, устойчивостта на архитектурния дизайн или строителството на  енергийно ефективни къщи и сгради е една от най-актуалните в съвременното общество. Поради редица фактори, сред които са екологията, парниковия ефект, климатичните промени, икономическите аспекти и експлоатационните разходи на сградите, въпросът как да сведем консумацията на енергия в една къща до минимум придобива висока степен на важност. В отговор на тези глобални теми специализирани проектантски екипи създават енергийно независими къщи, нулево енергийни къщи или т.нар. автономни къщи и сгради, които както абсолютно енергийно независими могат дори да произвеждат повече енергия, отколкото консумират.

Що е устойчив дизайн?

Понятието „устойчив дизайн“ или устойчивост на архитектурата, се оказва все още неясно за мнозина. В най-широк смисъл терминът представлява метод на проектиране, при който за реализацията и експлоатацията на конкретния продукт (сграда) или къща се използва минимално количество енергия. Често пъти това включва влагането на естествени, местни материали или такива, които изискват минимален ресурс за производство, при което се отделят възможно най-малко отровни газове.

Възобновяеми енергийни източници

Друг важен аспект е използването на възобновяеми източници, що се отнася до енергийното осигуряване на къщи или сгради и тяхната дългосрочна експлоатация впоследствие.

В проектирането устойчивият дизайн използва максимално природните дадености на локацията, за да намали влиянието на продукта върху средата.

Перфектния пример за устойчива сграда интегрира успешно редица принципи за природосъобразно проектиране, така че отпечатъкът на къщата върху природата да бъде минимален и на фона на съществуващото застрояване около София този тип енергийно независими или автономни къщи да представляват една разумна алтернатива на здравословен начин на живот.

На първо място чрез обемно-пространственото архитектурно решение на автономни къщи се постига изключително високо ниво на енергийна ефективност на сградата. Посредством задълбочен пред проектен ситуационен анализ, проектантският екип трябва да стигне до извода, че класическото решаване на “петата фасада”- покрива на къщата не би допринесло за желаната цел, а именно – сградата да стане напълно енергийно независима.

Покривът на автономна къща обикновенно трябва изцяло да бъде покрит със соларни панели, които произвеждат електрическата енергия, необходима за сградата. В идеални условия сградата е способна да произведе и съхрани количество електрическа енергия до два пъти по-голямо от необходимото й.

Така всяка енергийно независима къща се превръща в автономен източник на енергия, като чрез това тя не просто намалява своите консумационни нужди, но и подпомага енергийните необходимости на съседните къщи и сгради в града, в случай че изнася излишната електроенергия в енерго преносната мрежа на населеното място.

Друг важен принцип, приложен в проектирането на енергийно независими къщи е решението за фасадно остъкляване по периферията на сградата. Така през зимата фасадите на автономните къщи да служат за затопляне на помещенията, а през лятото посредством надеждно слънце засенчване да се предотвратява излишното прегряване на стаите, характерно за конвенционалните къщи.

Значението на материалите, вложени в строителството

Високото качество на строителните материали и дейности за строителство на енергийно независими автономни къщи сами по себе си, заедно с разумната им експлоатация са предпоставка сградите от този тип да се превърнат в еталон за енергоефективен стандарт в архитектурата.

Енергийната ефективност на къщите е изключително важна за запазване на природния баланс и намаляването на вредните влияния над природата, които човечеството създава. Според официални научни данни, строителния сектор е причината за около 40 процента от произведените вредни въглеродни емисии в световен мащаб. В тези стойности са включени всички етапи на строителната дейност – от добива на суровини, през производството на материалите, транспортните и строителни дейности и дори експлоатацията на крайните продукти – къщи, сгради и съоръжения. Това хвърля яснота върху голямата важност, която има отговорното управление на влаганите в строителството ресурси за строителството именно на енергийно независими къщи или така наречените автономни къщи.

error: Съдържанието е защитено!