ЕТИЧЕН КОДЕКС 
 

Да бъдем учтиви и любезни с клиентите, да сме отзивчиви за проблемите и да се заемем с отстраняването им с грижата на добър стопанин.

Да бъдем приветливи и чисти, да спазваме стандартите за лична хигиена, чистота на работното облекло и обувките.

Да сме облечени с фирменото облекло и оборудвани с всички необходими предпазни средства.

Да работим с грижата на добросъвестни стопани, да опазваме имуществото и да оставим след себе си идеално почистен и подреден обекта, предмет на работата.

Да носим отгворност за поверения ни обект и да отстраняваме дефектите при некачествено изпълнение.

Да спазваме договорените срокове и да изпълняваме качествено и в срок поетите ангажименти.

Да не коментираме и разпространяваме информация за обекта и клиента пред трети лица.

Да не коментираме избора на клиента и проектанта относно материали, проекти и др. пред клиента, проектанта и трети лица.

Да даваме предложения и да се консултираме за всички възникнали въпроси само с прекия ни технически ръководител.

Да не се договаряме лично с клиента за каквито и да било финансови въпроси, да не приемаме пари в брой или подаръци, освен рекламни такива. Да не допускаме личен интерес спрямо бизнес партньори или компании, конкурентни на фирмата и да не  извършваме конкурентна дейност с пряко отношение към клиентите на „КОГЕР ЕНД ПАРТНЕРС“ ООД.

Да не употребяваме алкохол или други упойващи вещества по време на работа, както и да не предприемаме каквито и да било действия уронващи доброто име на „КОГЕР ЕНД ПАРТНЕРС“ ООД.