Създадохме “КОГЕР ЕНД ПАРТНЕРС” ООД през 2005 година. Дружеството бе учредено като дъщерна фирма на естонската компания AS Koger&Partnerid, която развива строителна и проектантска дейност в редица европейски държави. Започнахме работа с международен екип от специалисти, като наша цел бе успешно да съчетаем чуждестранният опит и ценности с традиционните специфики на нашия пазар. През годините реализирахме разнообразни проекти в България – не само жилищно и офис строителство, но също така инфраструктурни и градоустройствени обекти, както и обекти с повишени изисквания към сигурността. Създадохме сплотен и мотивиран екип, както и връзки с квалифицирани специалисти от различни области. Можем да осигурим комплексна реализация - от скица до ключ - на Вашия проект, като спазваме най-важното условие – да гледаме на него като на собствено дете.
"КОГЕР ЕНД ПАРТНЕРС" ООД притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от Камара на строителите в България, в уверение на това, че фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:
ПЪРВА ГРУПА: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
СТРЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ.